Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
7:00 - 15:00 hod
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
20.01.2022
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Jsme příjemce dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnos. Operační program podstat... číst celé
20.01.2022
EKO-KOM
HB pack, s.r.o. a spol. EKO-KOM, a.s. uzavřeli smlouvu o združeném plněnís účinností od 3. 3. 2016 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití... číst celé
06.07.2020
Pořízení nové technologie pro výrobu plastových obalových materiálů
V roce 2020 realizuje firma HB pack s.r.o. projekt s názvem „Pořízení nové technologie pro výrobu plastových obalových materiálů“, který je spolufinan... číst celé
Zobrazit všechny novinky

HB pack, s.r.o 

Přední český výrobce obalového materiálu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti HB pack s.r.o.. se sídlem Zemědělská 455, 664 84 Zbraslav, identifikační číslo: 04044908, DIČ: CZ04044908, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87880

Provozovna: HB pack s.r.o., Heršpice 340, 684 01 Heršpice (průmyslový areál Nížkovice)
Kontakt: tel: +420 723 819 601   email: obchod@hbpack.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:   1387697168 / 2700 (UniCredit Bank)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HB pack s.r.o., se sídlem Zemědělská 455, 66484 Zbraslav, identifikační číslo: 04044908, zapsané v obchodním  rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 87880 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, prostřednictvím emailu, faxu, případně jinou formou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hbpack.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy osoba v postavení kupujícího jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti tak na vztahy mezi prodávajícím a

spotřebitelem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s těmito podmínkami kupujícího uděleného před uzavřením kupní smlouvy.

1.5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých nabídek na uzavření smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího. Prodávající nemá zájem být právně vázán za jiných podmínek, než jsou uvedeny v obchodních podmínkách, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím zejména:

1.6.1.   uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, ve které se sjednává, že obchodní podmínky se stávají její nedílnou součástí,

1.6.2. doručením písemného souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami prodávajícímu,

1.6.3.   při registraci, přihlášení či jiném aktivním úkonu kupujícího na internetových stránkách prodávajícího označením souhlasu s nimi,

1.6.4.   jiným nesporným způsobem, prokazujícím přijetí těchto obchodních podmínek, zejména způsobem dle §1744 občanského zákoníku, např. podáním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího nebo přijetím zboží dodaného prodávajícím dle objednávky kupujícího.

Jsou-li obchodní podmínky přijaty kterýmkoliv z uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následné kupní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Seznam nabízeného zboží je umístěn na stránkách http://www.hbpack.cz. Určité zboží může být nabízeno i jiným způsobem (např. prostřednictvím obchodních zástupců, nabídkou zaslanou emailem aj.). Veškeré změny nabízeného druhu zboží jsou výhradním právem prodávajícího.

3.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

Objednávky

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Objednávka kupujícího uskutečněná e-mailem zaslaným na adresu obchod@hbpack.cz musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

3.5.1. označení kupujícího

3.5.2. jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH), pokud jde o podnikatele

3.5.3. platnou e-mailovou adresu

3.5.4. druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele

3.5.5. množství požadovaných kusů zboží

3.5.6. přesné místo pro dodání zboží

3.5.7. výběr způsobu dopravy a způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.6. V případě, že kupující nepředá prodávajícímu seznam oprávněných osob, které mohou jeho jménem objednávat a odebírat zboží, je vázán všemi úkony, které jeho jménem či prostřednictvím jeho uživatelského účtu učiní osoby, u nichž je prodávající v dobré víře, že jsou k tomuto jednání oprávněny.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky objednávku kupujícímu zpravidla potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Objednávky zboží zaslané e-mailem jsou zpracovány nejpozději další pracovní den a následně je kupujícímu zasláno shrnutí objednávky zahrnující celkovou cenu objednaného zboží, způsob dopravy a platby a jejich náklady. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení zaslaného shrnutí objednávky ze strany kupujícího.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupní smlouva mezi oběma stranami vzniká přijetím úplné objednávky prodávajícím, není-li výše uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného ze závazných právních předpisů. O případném nepřijetí či výhradách prodávající kupujícího informuje a navrhne další postup. Za přijetí objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Prodávající je oprávněn dodat zboží v menším množství než bylo uvedeno v objednávce, přičemž kupující je povinen takovouto částečnou dodávku přijmout. O snížení množství informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10-dní ode dne odeslání informace dle předchozí věty na tom, do kdy bude dodána zbývající část objednaného zboží, povinnost prodávajícího dodat zbývající část objednaného zboží vypršením uvedené lhůty zaniká a v této části tak bez dalšího zaniká i daná dílčí kupní smlouva.

S dodáním zboží ve více dodávkách nesmí být spojeny dodatečné náklady, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím v daném případě výslovně jinak

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny u jednotlivých položek v e-shopu včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. V případě úpravy ceny je rozhodná cena uvedená u objednaného zboží v době doručení objednávky. Nové ceny jsou závazné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na webovém rozhraní obchodu.

4.2. V případě objednávání zboží z e-shopu je celková cena zboží, slev a dopravy automaticky kalkulována před dokončením objednávky.

4.3. V kupní ceně jednotlivé dodávky zboží nejsou započítány dodací náklady (balné, doprava a doběrečné). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.4. Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i prodávajícího. Obě strany mohou bez udání důvodu zrušit objednávku, a to v případě doručení objednávky do 14 hod. pracovního dne neprodleně (nejpozději do 15 minut), v případě doručení objednávky po 14 hod. pak do 6:00 následujícího pracovního dne. Pokud zruší objednávku prodávající, bude zákazníka neprodleně informovat o zrušení objednávky, v případě zrušení objednávky prodávajícím se má za to, že objednávka nebyla přijata a že nedošlo k uzavření kupní smlouvy.

4.5. Zákazník má právo stornovat objednávku prostřednictvím emailu (obchod@hbpack.cz) nebo telefonicky na telefonní číslo +420 723819601

4.6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se neliší od základní sazby a kupující si je hradí ze svého.

4.7. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese HB pack s.r.o., Heršpice 340, 684 01 Heršpice (průmyslový areál Nížkovice)
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím smluvního dopravce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1387697168/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU a Paypal ; Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neužije
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.11 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V Pokud nebude se zákazníkem individuálně dohodnutý jiný způsob dodání zboží, využívá prodávající k zasílání zboží smluvních dopravců - společnost Česká pošta, s.p. (dále jen „ČP“) a PPL CZ s.r.o. (dále jen „PPL“). Způsob doručení zboží určuje kupující výběrem ze způsobů dodání dle dodacích podmínek zveřejněných na stránkách prodávajícího Doprava a platba, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího lišícího se od způsobů navržených prodávajícím, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Dodací lhůta

5.6. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do dvou pracovních dnů po přijetí objednávky (pro objednávky do 12:00), resp. po přijetí platby objednaného zboží kupujícím s výjimkou doručení zboží na dobírku. V případě nedostupného množství zboží je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty neprodleně informován. V případě, že nebude možno dodat zboží v termínu navrženém kupujícím v objednávce nebo uvedeném v eshopu, je prodávající oprávněn dodat zboží v přiměřené dodatečné lhůtě.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující dodávku zboží dle jednotlivé kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je rovněž oprávněn vyúčtovat kupujícímu, který je podnikatelem, majetkovou újmu, která mu porušením povinnosti kupujícího převzít zboží vznikla (zejména náklady na dodání zboží, balného atd.). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Dnem dodání zboží je den převzetí zboží kupujícím.

 

Cena dopravy:

 • Česká pošta (Balík Do ruky nebo Balík Na poštu) 99 Kč bez DPH (120,79 Kč s DPH)
 • PPL 120 Kč bez DPH (145,20 Kč s DPH)
 • Paletová doprava cena paletové dopravy závisí na objemu a váze objednaného zboží a bude   kupujícímu zaslána e-mailem při potvrzení objednávky

Pro objednávky nad 3000 Kč je doprava po celé České republice ZDARMA. Při volbě platby na dobírku není účtován žádný další poplatek.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální cena dopravy je uvedena při objednávce na stránkách www.folie-bublinkova.czv sekci "nákupní košík" a také v dodacích podmínkách.

 

Převzetí zboží

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Osobní odběr zboží

5.8. Zboží je zákazníkovi v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 5-ti pracovních dnů od objednání zboží. Pokud nebude dohodnuto jinak, v případě nevyzvednutí zboží zákazníkem v této lhůtě se smlouva automaticky ruší uplatněním rozvazovací podmínky. Zákazník má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

6.4. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží.

6.5. Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

 

Postup reklamace

6.6. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího buďto prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na stránkách prodávajícího na adrese http://www.hbpack.cz/reklamacenebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty, která bude obsahovat identifikaci kupujícího, číslo objednávky a daňového dokladu, označení zboží, popis závady a uplatněný nárok. Práva z vadného plnění lze uplatnit i v místě provozovny prodávajícího.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Reklamované zboží si prodávající vyzvedne přepravní službou na vlastní náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží kompletní a čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující má dle ustanovení § 2107 občanského zákoníku právo na odstranění vady opravou nebo dodáním nové či chybějící věci anebo na přiměřenou slevu. Je-li vadné plnění dle § 2006 občanského zákoníku podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové nebo chybějící věci, na opravu věci, přiměřenou slevu nebo má právo odstoupit od smlouvy. Zvolené právo musí kupující uplatnit při oznámení vady a provedenou volbu nemůže jednostranně měnit.

 

Vyřízení reklamace

6.7.  Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Kupujícímu spotřebiteli je reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-dnů, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli. Kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

V případě neuznání reklamace bude následně zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši obvyklých nákladů za skladné.

6.8.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo kupujícího v postavení spotřebitele na odstoupení od smlouvy

7.1.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.2.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku 7.1.

těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je umístěn na stránkách https://www.folie-bublinkova.cz/Reklamacni-formular-a3_1.htm  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat také na adresu elektronické pošty prodávajícího, nebo na jeho poštovní adresu.

7.4. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vzniká tam mezi kupujícím a prodávajícím povinnost vrátit si vzájemně poskytnuté plnění. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží ve smyslu ustanovení §1820 (1) g). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5. Při odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět nejpozději do 14 dní od odstoupení do provozovny prodávajícího.

7.6. Po převzetí vráceného zboží prodávajícím, prodávající bez zbytečného odkladu posoudí jeho stav.

Pro vrácení celé kupní ceny musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu nebo nekompletní, má prodávající právo snížit vrácenou cenu reklamovaného zboží zejména o náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.

7.7. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od něho přijal nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, jestliže však kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, a to nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedomluví-li se jinak. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost ke splnění povinností prodávajícího vyplývajících z platných daňových předpisů – např. potvrzení obdržení dobropisu apod.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené s podnikatelem

7.8. Kupující bere na vědomí, že uzavírá-li kupní smlouvu jako podnikatel při výkonu podnikatelské činnosti (tj. uvedením IČ v objednávce), na vztah mezi kupujícím a prodávajícím se pak nevztahují ustanovení §1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku a že se ho netýkají ustanovení článku 7.1.-7.5. těchto obchodních podmínek. Odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy lze pak pouze v případech stanovených zákonem pro vztahy mezi podnikateli, případně bylo-li právo na odstoupení mezi stranami ujednáno v rámcové kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je oprávněn od jednotlivé uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující vstoupil do likvidace, proti kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo se vzhledem k okolnostem jeví, že kupující svým závazkům nedostojí (např. při prodlení kupujícího se zaplacením jiných závazků). V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy, kdy již bylo zboží kupujícímu dodáno, vrátí kupující plnění poskytnuté prodávajícím do 14 dnů od doručení odstoupení, přičemž se užije ustanovení článku 7.6.-.7.7. těchto obchodních podmínek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení případně zaplacené (částečně zaplacené) kupní ceny.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@hbpack.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Spotřebitel má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 1. 8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebyloli v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupní smlouva uzavřená on-line je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 Sídlo firmy, fakturační adresa, adresa pro doručování písemností:

HB pack s.r.o
Zemědělská 455
664 84 Zbraslav
IČ: 04044908
DIČ: CZ04044908 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87880

Provozovna a sklad, distribuce zboží:

HB pack s.r.o.
Heršpice 340
684 01 Heršpice u Slavkova
Návštěva skladu a osobní odběr po předchozí domluvě.

Administrace objednávek:

Tel.: +420 723 819 601
Email: obchod@hbpack.cz

 Datum vydání obchodních podmínek 1. 1. 2020

Copyright: HB pack s.r.o. přední výrobce bublinkových folii ve standardních i zakázkových formátech

 

Identifikační údaje

IČ: 04044908 
DIČ: CZ04044908 
Zemědělská 455,
664 84 Zbraslav

Bankovní spojení

Platba v CZK:  č.ú. 1387697168 / 2700 
Platba v EUR:  č.ú. 1387697176 / 2700
IBAN: CZ6727000000001387697176

Doprava a platba

Osobní odběr: zdarma
Česká pošta: 150 Kč
We-Do: 150 Kč
Jitka Černá
tel: +420 702191009
email:  obchod3@hbpack.cz

Kontakt
Jitka Černá
7:00 - 15:00 hod
HB pack s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz